Hva er en fremtidsfullmakt og hvorfor trenger jeg det?

En fremtidsfullmakt er en fullmakt til en eller flere personer om å representere en bestemt person som ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser.

Hva er en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt vil typisk være aktuelt ved demens, slag, ulykke osv. Fullmakten gjelder bare de områdene som omfattes av fullmakten, og kan omfatte personlige og økonomiske forhold. Du kan selv bestemme hva fremtidsfullmakten skal omfatte og hvem som skal være din fullmektig. Hvis du ønsker det, kan oppgaver også fordeles på flere fullmektiger.

Vi hjelper deg med fremtidsfullmakt  Be om 20 minutters gratis konsultasjon her

Fremtidsfullmakten gjelder først når det foreligger legeerklæring. Fremtidsfullmakten gjelder så lenge det er behov for det og vil ofte vare livet ut. Det kan derfor være lurt å ha en fullmektig i reserve for det tilfelle at fullmektigen ikke kan være fullmektig pga. egen helse eller død. Mange velger å oppnevne ektefelle, samboer, barn eller andre nærstående. Vi anbefaler å velge noen man har tillit til og som egner seg som for oppdraget.

Mange har tenkt på hva som vil skje med deres eiendeler når de dør, men få har tenkt på hva som skjer dersom de blir ute av stand til å bo hjemme eller ikke lenger har glede av sine eiendeler. Det kan bli en vanskelig situasjon for partneren og/eller barna. Hvis du sitter i uskiftet bo, vil boet normalt ikke bli gjort opp før du dør, og eiendeler vil kunne bli «fryst» i mange år. I fremtidsfullmakten kan du bestemme at boet – helt eller delvis – skal gjøres opp.

Fullmektigen kan ha videre rammer enn en verge

Dersom det ikke er opprettet fremtidsfullmakt, må det oppnevnes verge for den som er blitt ute av stand til å ivareta egne interesser. Denne prosessen kan ta tid og vergen er bundet av vergemålslovens bestemmelser. Fylkesmannen må gi sitt samtykke til kjøp og salg av eiendom, låneopptak og pantsettelse. Ved fremtidsfullmakt kan man bestemme selv – i detalj om man ønsker det – hva som skal skje når fremtidsfullmakten trer i kraft.

Fremtidsfullmakt gir altså mulighet for å gi en fullmektig videre rammer enn vergen får gjennom vergemål. I fremtidsfullmakten kan du planlegge i detalj hva som skal skje med eiendelene dine, hvem som skal ta ansvar for hunden, hvem som skal overta eller drive virksomheten osv.

Du kan også sikre dine nære - eller beskytte deg selv. Så lenge gaver fordeles mens du lever, står du fritt til å bestemme fordeling av eiendeler uten at arvelovens begrensninger. Mange er også opptatt av mulighetene fremtidsfullmakten kan gi for å begrense hvor stor del av kapitalinntekter som går til å betale for en sykehjemsplass.

Bør du ha en fremtidsfullmakt?

Vi anbefaler alle å vurdere om en fremtidsfullmakt er aktuell for dem. Spesielt seniorer, personer som sitter i uskiftet bo og begynnende demente bør vurdere fremtidsfullmakt, men også enslige forsørgere og gifte eller samboende med særkullsbarn. Det er avgjørende at fremtidsfullmakten opprettes før det er for sent.

Fremtidsfullmakter skal utformes på en bestemt måte for å være gyldige, og formkravene er de samme som for testament. I motsetning til testamenter, finnes det ingen ordning for oppbevaring av fremtidsfullmakter. De oppbevares hjemme og kan når som helst endres eller trekkes tilbake, så lenge du er samtykkekompetent og følger formkravene.

Ikke bruk gratis fremtidsfullmakt - skreddersøm er viktig

Det finnes maler og fremtidsfullmaktsskjemaer på nett, bl.a. på Fylkesmannens hjemmesider, men også Fylkesmannen anbefaler at du får hjelp av advokat, slik at du får en fremtidsfullmakt spesialtilpasset din situasjon. Det er en rekke forhold som kan berøres i en fremtidsfullmakt, og de ulike gratis malene for fremtidsfullmakt gir som regel ikke det fulle bildet av hva som kan bestemmes.

Ta kontakt med oss i Advokatfirmaet Alver AS, så skreddersyr vi fremtidsfullmakten for deg.

Vi hjelper deg med fremtidsfullmakt  Be om 20 minutters gratis konsultasjon her

Relaterte emner:
Privat
Advokatfirmaet Alver AS

Advokatfirmaet Alver AS

Kontakt oss