Kan man samarbeide i anbudskonkurranser?

Prosjektsamarbeid i anbudskonkurranser

Mange ønsker å delta i anbudskonkurranser ved å samarbeide med andre selskaper, enten ved å inngi et felles tilbud eller ved å benytte seg av underleverandører. Dessverre er det ikke alle som kjenner til hvilke konkurranserettslige regler som gjelder ved et slik samarbeid.

Et prosjektsamarbeid vil i enkelte tilfeller være fullt ut lovlig og legitimt, og vil også i mange tilfeller være samfunnsøkonomisk gunstig. I andre tilfeller kan et samarbeid være ulovlig og potensielt føre til bøter for de selskapene som er involvert. Dette omtales gjerne som ulovlig prosjektsamarbeid under konkurranselovgivningen.

I veldig mange saker kan det være stor tvil om samarbeidet vil være innenfor eller utenfor regelverkets rammer for lovlig prosjektsamarbeid, og det er mange fallgruver man kan havne i når man skal samarbeide med andre aktører. Praksis viser at også små og mellomstore selskaper kan rammes av forbudet. Det er altså ingen unntak for mindre lokale eller regionale foretak som sådan.

Har partene mulighet til å inngi selvstendige tilbud?

Dersom du ønsker å inngi tilbud i en anbudskonkurranse, eller du på mer generelt grunnlag ønsker å inngå et samarbeid med en annen aktør, bør det i en tidlig fase av planleggingen avklares av om man faktisk vil bryte loven ved å gjennomføre samarbeidet. Dere må sette dere inn i rammene for anbudet som følger av konkurransedokumentene, og konkurranseloven.

Nøkkelspørsmålet i vurderingen av et prosjektsamarbeid er om partene har mulighet til, eller lett kan skaffe seg mulighet til, å inngi selvstendige tilbud i anbudskonkurransen. Sagt på en annen måte: Er partene konkurrenter i den konkrete anskaffelsen det gjelder? 

Høyesterett uttalte i saken Ski Follo Taxi at et samarbeid om tilbudsinngivelse i anbudskonkurranse vil være i strid med konkurranseloven § 10 (1) dersom de samarbeidende selskapene er konkurrenter.

Det vil da være avgjørende å søke juridisk bistand for å kartlegge lovligheten av et samarbeid. Dette gjelder både for å unngå å opptre i strid med loven, men vel så viktig er det å unngå å være mer forsiktig enn det loven krever.

Nærmere om utgangspunktene i konkurranseloven

Konkurranseloven setter begrensninger for samarbeid mellom to eller flere selvstendige bedrifter ved at lovens § 10 forbyr avtaler som direkte eller indirekte har til formål eller virkning å begrense konkurransen. Forbudet kommer ikke til anvendelse på avtaler mellom foretak innen samme konsern.

I kjernen av forbudet i konkurranseloven § 10 ligger bl.a. samarbeid om priser, deling av markeder og ulovlig anbudssamarbeid, men også vagere former for samarbeid, slik som utveksling av informasjon kan etter omstendighetene rammes av bestemmelsen.

Eksempel på lovlig og ulovlig samarbeid

Samarbeid mellom parter som ikke er aktuelle eller potensielle konkurrenter vil som hovedregel være lovlig. Som et eksempel kan normalt sett snekkeren, rørleggeren og elektrikeren lovlig samarbeide i et anbud som gjelder en totalentreprise. Dersom to rørleggere ønsker å samarbeide, vil vurderingen kunne være annerledes. Man skal også merke seg at det er enkelte begrensninger for opptreden i de såkalte vertikale relasjonene, der to parter ikke er konkurrenter men har et leverandør- og kunde-forhold.

Forhold som påvirker vurderingen

Vurderingen av om man er innenfor eller utenfor lovens rammer er kompleks, og vil variere fra sak til sak ut fra de konkrete faktiske omstendighetene. Forhold som markedsstruktur, rekkevidde av samarbeidet, åpenhet rundt forholdet, samfunnsøkonomiske effektivitetsgevinster, osv. kan virke inn på vurderingen. Når det gjelder prosjektsamarbeid, er det verdt å merke seg at domstolene har lagt seg på en veldig streng linje ved vurderingen. 

Unngå brudd på konkurransereglene

For å unngå mulige sanksjoner som bl.a. overtredelsesgebyr på inntil 10 % av foretakets årlige omsetning, bot, fengsel, erstatningssøksmål eller avvisning fra senere anbudskonkurranser, bør du derfor identifisere risikosituasjoner, utarbeide skriftlige retningslinjer og sørge for å søke juridisk bistand i tilfeller som er i gråsonen av hva som er i tråd med konkurranseloven og rammene for anskaffelsen.

Fredrik Alver

Fredrik Alver

Kontakt oss