Koronaviruset: Permittering, fravær, reise og sykemelding

Utbruddet og spredningen av koronaviruset, samt tiltak for å redusere spredningen, kan påvirke norske bedrifter og arbeidstakere. Alle virksomheter har plikt til å løpende vurdere risiko for smittespredning og eventuelt gjennomføre tiltak. Generelt er det å anbefale at alle virksomheter opptrer i samsvar med myndighetenes til enhver tid gjeldende råd. Hvilke tiltak som kan og bør iverksettes avhenger av den enkelte virksomhet.

Permitteringsadgang:

En permittering er en midlertidig ordning. Den medfører et påbud fra arbeidsgiver om midlertidig suspensjon av den plikt arbeidstaker har til å arbeide, og den plikt arbeidsgiver har til å yte lønn. Det er en forutsetning at arbeidsstansen bare er av midlertidig art.

For å kunne foreta permittering må virksomheten ha saklig permitteringsgrunn. Koronaviruset kan gi adgang til permittering, men det må da foreligge eksempelvis problemer med å få inn råvarer eller vareleveranser, som igjen medfører produksjonsmessige problemer for virksomheten.

Dersom en permittering begrunnes utelukkende av frykt for smittefare, vil dette trolig ikke være saklig permitteringsgrunn. Dette fordi frykt for smittefare ikke i seg selv medfører sysselsettingsproblemer.

Dersom andre ansattes («korona»)fravær medfører sysselsettingsproblemer og problemer med å gjennomføre forsvarlig drift, kan permitteringsadgang foreligge. Dette må imidlertid vurderes konkret, og arbeidsgiver må vurdere hvorvidt omdisponering kan foretas.

Det anbefales at alle virksomheter forholder seg til Hovedavtalens varslingsfrist på 14 dager. I særskilte tilfeller kan permittering foretas også med to dagers varsel. De forkortede varslingsreglene gjelder i de mer akutte situasjonene, hvor eksempelvis en uforutsett hendelse oppstår. Et eksempel på dette kan være forbud mot gjennomføring av større arrangementer, hvor virksomheten får et helt annet behov for arbeidskraft enn det som opprinnelig var tilfellet og ikke har mulighet til å omdisponere arbeidsstokken.

Dersom du som arbeidstaker blir permittert, har du krav på lønn fra arbeidsgiver frem til permitteringsdag nr. 16. Etter dette mottar du dagpenger fra NAV i 26 uker. Regjeringen har foreslått å endre den såkalte arbeidsgiverperioden til to dager, og det kan ha blitt vedtatt endringer i denne perioden ved gjennomlesning av denne artikkelen.

Pålagt hjemmekarantene?

Arbeidsgiver har i kraft av arbeidsmiljøloven plikt til å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø. Så fremt årsaken er saklig begrunnet kan arbeidsgiver derfor i kraft av sin styringsrett pålegge deg å holde deg borte fra arbeidsplassen. Arbeidsgiver kan imidlertid ikke pålegge deg karantene, og dette er i så fall tiltak som må iverksettes av det offentlige, og da i kraft av smittevernloven.

Dersom det er arbeidsgiver som pålegger deg å holde deg borte og du ikke kan utføre dine arbeidsoppgaver hjemmefra, vil det klare utgangspunktet være at du har krav på lønn etter arbeidsavtalen.

Kan arbeidsgiver nekte ansatte å reise på ferie?

Det arbeidsrettslige utgangspunktet er at det foreligger et skille mellom din arbeidsutførelse/arbeidstid, og fritiden din. Følgelig kan arbeidsgiver i kraft av styringsretten styre arbeidstakers handlinger under arbeidet, men kan som et utgangspunkt ikke gripe inn i hva du som arbeidstaker foretar deg på din egen fritid. En konsekvens av dette er at du kan reise på ferie dit du ønsker, uten arbeidsgivers samtykke. Dette forutsetter imidlertid at ferien er avtalt på forhånd.

Dersom arbeidsgiver ønsker å endre ferietidspunktet, må det foreligge uforutsette hendelser. Det må i tillegg medføre vesentlige driftsproblemer dersom ferien avvikles som planlagt, og det må ikke være mulig å skaffe stedfortreder. Endring av fastsatt ferie skal drøftes med arbeidstakeren, som har rett til å la seg bistå av tillitsvalgt. Arbeidstakeren kan kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følge av ferieomleggingen.

Ansatte i særlige stillinger kan ha et ansvar for å avstå fra feriereiser til bestemte steder, men dette må vurderes særskilt i hvert enkelt tilfelle.

Tjenestereiser

Arbeidsgiver har i kraft av styringsretten anledning til å pålegge tjenestereiser. Som et klart utgangspunkt anbefales det imidlertid at virksomheter følger myndighetenes reiseråd og avstår fra å pålegge gjennomføringer av tjenestereiser til utsatte områder.

Sykemelding:

NAV har i et eget rundskriv konstatert at man har rett til sykepenger hvis en lege vurderer at man må holdes isolert fordi man kan være smittet av koronaviruset. Dette gjelder altså uavhengig av om legen vet om vedkommende pasient er smittet. Når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen, så som eksempelvis koronaviruset, kan NAV godta sykemelding uten personlig møteplikt.

Egenmelding kan være et alternativ til sykemeldingen, men egenmeldingsperioden er normalt bare tre dager. Også gjennomføring av hjemmekontor kan være et hensiktsmessig alternativ på de arbeidsplassene der dette kan være relevant. Hjemmekontor må imidlertid være avtalt med virksomheten i det enkelte tilfelle.

Relaterte emner:
Arbeidsrett
Nicolai Dolva

Nicolai Dolva

Kontakt oss