Lønnskrav i konkurs

Dersom du er ansatt i en virksomhet som går konkurs eller blir tvangsoppløst, kan du ha krav på at staten dekker lønn og feriepenger som bedriften ikke kan betale deg.

Ved konkurs og tvangsoppløsning oppnevner tingretten en bostyrer for å avvikle driften av selskapet. Bostyrer vil ta kontakt med de ansatte etter konkursåpningen, for å meddele oppsigelser og for å gi informasjon om lønnsgarantiordningen.

Du må selv fylle ut søknaden om lønnsgarantidekning, og sende denne til bostyrer. Søknaden må sendes innen den fristen tingretten har satt for å melde krav i boet, og senest før bobehandlingen avsluttes.

Det som kan dekkes under lønnsgarantiordningen er krav på lønn for inntil 6 måneder, feriepenger opptjent i året for konkursen og foregående år, samt pensjonsytelser for inntil 6 måneder. Lønnskravet kan ikke ha forfalt til betaling tidligere enn 12 måneder fra den dagen konkursbegjæringen innkom tingretten. Du vil heller ikke få dekket mer enn én månedslønn i oppsigelsestiden. Det gis ikke dekning for krav over som overstiger 2 ganger folketrygdens grunnbeløp. Det er viktig at du legger ved dokumentasjon som kan bekrefte kravet ditt, slik som arbeidskontrakt, lønnslipper eller timelister.

Etter at bostyrer mottar søknaden, vil denne bli kontrollert og oversendt NAV lønnsgaranti. Etter at NAV lønnsgaranti har behandlet kravet, vil du motta informasjon fra bostyrer om vedtaket. Dersom kravet er innvilget, vil pengene bli utbetalt fra bostyrer. Dersom kravet avslås, løper det en klagefrist på tre uker fra du mottok avslaget.

Dersom du har spørsmål i forbindelse med din søknad om lønnsgaranti, kan du henvende deg direkte til bostyrer. Du kan også lese mer om hvem som kan søke, og hva du kan kreve dekket på NAV sine hjemmesider.

Relaterte emner:
Arbeidsrett Privat Næring
Øystein Skurdal

Øystein Skurdal

Kontakt oss