Hvordan beregnes feriepengene?

Arbeidstakers rett til ferie og dekning av feriepenger mens ferien pågår er regulert gjennom ferieloven. Det klare utgangspunkt er at loven gjelder for alle arbeidstakere, selv om grensene for hvem som er omfattet av loven av og til kan være vanskelig å trekke. Denne artikkelen tar sikte på å redegjøre for hvordan beregningen skal skje for de som faktisk er omfattet av ferieloven, og som derfor har rett på feriepenger.

Hva er et opptjeningsår?

Feriepengene opptjenes i opptjeningsåret. Opptjeningsåret er kalenderåret forut for ferieåret, slik at lønn og ev. andre vederlag i 2019 danner grunnlaget for beregningen av det beløp som skal utbetales i feriepenger i 2020.

Hvilke inntekter inngår i feriepengegrunnlaget?

Ferieloven angir at det er «arbeidsvederlag» som danner feriepengegrunnlaget. Det betyr naturlig nok at ordinær lønn, overtidsbetaling, skifttillegg og provisjon inngår i grunnlaget. Også bonus skal normalt inngå i beregningen, hvilket særlig er klart dersom bonusen utbetales som følge av den enkeltes arbeidsinnsats. Enkelte opplever bonusutbetalinger som ikke er avtalefestet og at disse går til en hel avdeling eller en hel bedrift, uavhengig av den enkeltes arbeidsinnsats, og hvorvidt disse skal inngå i feriepengegrunnlaget, må vurderes konkret fra tilfelle til tilfelle.

Eksempler på «vederlag» som ikke inngår i feriepengegrunnlaget er fjorårets feriepenger, sluttvederlag, reise- og diettgodtgjørelse, andel av nettoutbytte og naturalytelser (verdien av eksempelvis varer). 

Selve utbetalingen skal være på minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget.

For arbeidstakere over 60 år med rett til ekstraferie forhøyes denne satsen med 2,3 prosentpoeng. For de som har rett til dette er det viktig å være klar over at feriepenger for "seniorferien" beregnes av feriepengegrunnlag som er under 6G.

Mange bransjer og virksomheter er omfattet av tariffavtaler som angir feriepengesatsen til å være 12 prosent. Det er også adgang til å avtale forhøyet sats med den enkelte arbeidstaker, men ferieloven er en «minimumslov» og det kan dermed ikke avtales lavere sats enn hva arbeidstaker har krav på etter loven.

Når skal feriepengene utbetales?

Ferielovens hovedregel er at feriepengene skal utbetales like før ferien skal tas ut, eller at feriepengeutbetalingen deles opp dersom også ferien er oppdelt.

De fleste virksomheter utbetaler imidlertid feriepengene fullt ut i juni, og at det til gjengjeld utbetales lønn i de øvrige perioder hvor arbeidstaker avvikler ferie.

Er feriepenger skattepliktig?
Feriepenger som utbetales året etter opptjeningsåret, er allerede skattlagt og det skal derfor ikke trekkes skatt for disse på nytt. Det skal imidlertid trekkes skatt av feriepenger som utbetales underveis i opptjeningsåret. En arbeidstaker som fratrer sin stilling 31. mai og derfor får utbetalt feriepengene i perioden januar – mai, må derfor skatte av disse.

Feriepenger når man går på dagpenger

Arbeidstakere kan være permittert og motta utbetaling av dagpenger. Når disse avvikler ferie skal utbetalinger av dagpenger stoppes, og det er derfor viktig at disse melder fra til NAV når det tas ut ferie. Dersom en arbeidstaker avvikler ferie i dagpengeperioden, forlenges maksimalperioden for dagpenger tilsvarende ferieperioden. Det samme gjelder permittering.

Relaterte emner:
Selskapsrett Arbeidsrett Næring
Nicolai Dolva

Nicolai Dolva

Kontakt oss