Mindretallsaksjonærers mulighet til å stanse uønskede beslutninger

Selv om du eier mindre en 51 % av aksjene i et selskap, kan du som mindretallsaksjonær ha bestemmende innflytelse på flere viktige beslutninger som avgjøres av Generalforsamlingen.

Aksjeloven har en rekke bestemmelser som regulerer beslutninger som krever tilslutning av mer enn 2/3 deler av stemmene og den representerte aksjekapitalen, såkalt negativt flertall. Muligheten til å bestemme slike beslutninger kan ha stor betydning for vurderingen av hvilken eierposisjon som er nødvendig eller ønskelig å ha i selskapet.

Beslutninger om endring av vedtekter, aksjekapital, fisjon og fusjon

Representerer du 34 % eller mer av aksjekapitalen kan du for eksempel hindre uønskede vedtektsendringer i  selskapet, herunder beslutninger om å sette ned eller øke aksjekapitalen. Dette gjelder også kapitalforhøyelser ved emisjon mot eksterne investorer med mindre noe annet følger av aksjonæravtale. Du kan også forhindre hvorvidt selskapet skal slås sammen med andre selskaper (fusjon), eller deles opp (fisjon). Aksjonærer som representerer 10 % eller mer av aksjekapitalen som er representert på generalforsamling kan også hindre beslutninger som kan «sulte ut» mindretallet, ved for eksempel å redusere rett til utbytte eller selskapets formue.

Vedtekter og Aksjonæravtale

I tillegg kan aksjelovens bestemmelser om flertallskrav for visse beslutninger suppleres i vedtektene enten ved stiftelsen eller ved etterfølgende endringer. Aksjonærene kan også inngå aksjonæravtaler som regulerer hvordan de skal stemme i forhold til bestemte typer beslutninger. Denne typen reguleringer vil alltid måtte tilpasses særskilt ut fra behovet for selskapet, og sammensetningen av aksjonærer.

 

Relaterte artikler:

Relaterte emner:
Selskapsrett stifte as Næring
Nicolai Dolva

Nicolai Dolva

Kontakt oss