Aksjebaserte incentivordninger - Eierskap og opsjoner for ansatte

Det er en god og aktuell mulighet å gi nøkkelpersoner i en bedrift aksjebaserte incentivordninger som alternativ til å øke deres ordinære lønn. Dette kan skje gjennom salg av aksjer, eller opsjoner for den ansatte til å kunne kjøpe aksjer.

Å la nøkkelpersoner slippe inn på eiersiden gir en rekke fordeler for deg som eksisterende eier, eller for deg som er ansatt eller skal rekrutteres inn som nyansatt:

  • Unngår lønnsbeskatning av mottakeren og arbeidsgiveravgift for bedriften
  • Bedriftens likviditet og resultat belastes ikke
  • Det er et gode som vil kunne virke positivt ved rekruttering av gode ledere
  • Skaper lojalitet og binding til selskapet for den ansatte

Skatteplanlegging

Som utgangspunkt vil en rabatt på prisen for kjøp av aksjer i bedriften være skattepliktig for mottakeren. Det er to hovedtemaer i skatteplanlegging rundt dette: unngå skatt ved erverv, og få kapitalbeskatning av gevinsten.

Noe av det viktigste er å unngå at det fremkommer en differanse mellom markedsprisen for aksjene og det den ansatte skal betale for dem. Aksjene må derfor verdsettes til virkelig verdi. Er det snakk om børsnoterte aksjer er dette enkelt. Ikke-børsnoterte aksjer må verdsettes. Her må du enten forholde deg til priser som er oppnådd ved nylig omsetning av selskapets aksjer, eller så må det innhentes en tidsnær verdivurdering fra uavhengig sakkyndig. I denne sammenheng vil det være aktuelt å gi en rabatt ved erverv av mindre aksjeposter («minoritetsrabatt» eller «småbedriftsrabatt»). Denne rabatten vil kunne ligge i størrelsesorden 10-30 % avhengig av den konkrete situasjon.

Det finnes også en ordning som trådte i kraft fra 1.1.2018 (beskrevet i skattelovens § 5-14) om at beskatningen av opsjonsgevinster utsettes til aksjene realiseres. Dette gjelder kun generelle ordninger i mindre oppstartselskaper, og det er gitt en del begrensninger som innebærer at denne ordningen etter vårt skjønn ikke er veldig anvendelig i mange tilfeller i praksis. Det er likevel grunn til å vurdere om regelverket kan få anvendelse.

Reell risiko - Vi anbefaler innbetaling av en viss kontantdel

Det er i alle slike tilfeller viktig i forhold til de omtalte skattemessige forhold at det inngås avtaler med de aktuelle nøkkelpersoner som innebærer at de tar en reell risiko dersom de skal inn på eiersiden. Dette innebærer at man generelt sett bør sørge for at de som erverver aksjer innbetaler en kontantandel av kjøpesummen som ikke er for liten.

Modeller for salg av aksjer til ansatte

Vi viser til at det finnes flere løsninger ved etablering av aksjebaserte incentivordninger for nøkkelpersoner, herunder kapitalforhøyelse (emisjon) i selskapet etter den såkalte «Kruse Smith modellen» (Rt, 2000, side 758, og BFU 6/02) for erverv av aksjeposter inntil 5 % av selskapets aksjer. I tillegg vil det også kunne være et gunstig alternativ at ansattes kjøp av aksjer også kan gjennomføres ved kjøp fra hovedaksjonær(er) mot delvis selgerkreditt. Dersom man velger en modell som innebærer selgerkreditt, altså at kjøperen ikke betaler hele kjøpesummen up front, men at større deler av kjøpesummen gis som en kreditt fra selgeren, anbefaler vi en struktur som legger opp til tilbakebetaling av kreditten ved bruk av fremtidige utbytter.

Aksjonæravtale

Vi anbefaler de fleste selskaper med flere eiere å opprette en aksjonæravtale. I selskaper der det opprettes opsjonsprogrammer eller incentivordninger for de ansatte vil det være nærmest en forutsetning å ha dette på plass. Det vil da være viktig å regulere hva som skal skje med aksjene hvis den ansatte slutter, hvilken utbytterett og stemmerett ansatteaksjonærene skal ha, om det skal være flere aksjeklasser osv.

***

Ta gjerne en uforpliktende henvendelse til en av våre advokater, så veileder vi deg for å finne den eller de metodene som er best egnet for ditt selskap!

Er det allerede besluttet å innføre et opsjonsprogram for ansatte, eller skal du som ansatt kjøpe deg inn i et selskap? Da anbefaler vi at du gjør en grundig vurdering i forkant av om du bør etablere et privat holdingselskap. Les mer om dette her.

 

Relaterte artikler:

 

Erik Alver

Erik Alver

Kontakt oss