Daglig leders arbeidsavtale

Norsk rett bygger på at virksomhetens øverste leder, typisk daglig leder, er omfattet av arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det er likevel flere særregler i arbeidsmiljøloven og det vil i de fleste tilfeller også være behov for å ta inn spesielle klausuler for en slik ledende stilling. En arbeidsavtale for øverste leder bør derfor utarbeides særskilt i det enkelte tilfelle, særlig fordi daglig leder er i en annen posisjon enn de øvrige ansatte.

Ansvars- og arbeidsområder
Arbeidsavtalen bør ha en detaljert beskrivelse av daglig leders ansvarsområder. Avtalen bør også henvise til en stillingsinstruks, med endringsadgang for selskapet.

Lønn, arbeidstid og overtid.

Hvorvidt lederen er omfattet av arbeidsmiljølovens overtidsbestemmelser eller ikke bør reguleres, slik at partene har klarhet i dette.

Også det vederlag daglig leder skal motta for arbeidet må fremgå av arbeidsavtalen. Et eventuelt resultatkrav bør også forankres i arbeidsavtalen, men slik at de konkrete kravene fastsettes årlig av selskapet.

Insentivordninger, slik som bonus, opsjoner eller rettigheter til å eie aksjer i selskapet, firmabil, pensjon osv, bør også fremgå på en klar og tydelig måte. Dersom arbeidsgiver ensidig skal kunne endre slike ytelser, bør også dette fremgå.

Åremål
Øverste leder kan tilsettes midlertidig i form av åremål, jf. aml. § 14-10.

Opphør av arbeidsforholdet

Utgangspunkt er at øverste leder i selskapet er omfattet av de samme reglene om stillingsvern som andre arbeidstakere, men man kan inngå en forhåndsavtale om at øverste leder ikke skal være omfattet av arbeidsmiljølovens stillingsvern. En slik avtale må i så fall omfatte rett til etterlønn, jf. aml. § 15-16. Loven stiller ikke krav til størrelsen på etterlønnen, og denne varierer i praksis betydelig.

Konkurranse- og kundeklausuler

Daglig leder er i utgangspunkt omfattet av kapittel 14 A om konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold.

Dersom det avtales både konkurranseforbud og etterlønn for å fraskrive seg stillingsvernet, må det gjøres en vurdering av kompensasjonen og forholdet mellom de to klausulene slik at fraskrivelsen av oppsigelsesvernet ikke blir kjent ugyldig

Voldgift

Tvister i forbindelse med opphør av arbeidsforhold løses ved domstolene. For daglig leder kan du imidlertid inngå avtale om at han eller hun forplikter seg til å løse en sak ved voldgift, jf. aml. § 15-16. Det er både fordeler og ulemper ved å velge voldgift, og det bør vurderes konkret og i hvert enkelt tilfelle hvorvidt dette er ønskelig å innta i lederens arbeidsavtale. Av fordeler nevnes at voldgift gir mindre publisitet og ofte en raskere løsning. Det kan imidlertid være kostbart, og det kan derfor være ønskelig å regulere hvordan sakskostnadene i forbindelse med en voldgiftsbehandling skal vurderes/reguleres. Uansett bør rettens oppnevning og sammensetning reguleres.

Relaterte artikler:

 

Relaterte emner:
Selskapsrett stifte as Næring
Nicolai Dolva

Nicolai Dolva

Kontakt oss