Forslag til midlertidig rekonstruksjonslov

Forslaget fra Justis- og beredskapsdepartementet (Prop. 75 L (2019–2020) - "Midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av COVID-19 (rekonstruksjonsloven)", er oversendt fra regjeringen og et flertall på Stortinget har vedtatt rekonstruksjonsloven ved første gangs behandling 24.04.2020. Det tas imidlertid forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken..

Loven vil gjøre at Norge får regler for konkursbeskyttelse som minner mer om f.eks. amerikanske regler (Chapter 11)

Loven erstatter konkurslovens bestemmelser om gjeldsforhandling

Reglene om rekonstruksjon gjennomføres i en egen midlertidig lov ("rekonstruksjonsloven"), som med enkelte unntak vil erstatte konkurslovens første del om gjeldsforhandling så lenge rekonstruksjonsloven er i kraft.

Formål om å redusere konkursrisiko

Hovedformålet er å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter, som er rammet av en akutt svikt i inntektene som følge av COVID-19.

Departementet uttaler i proposisjonen at målet på sikt bør være å utrede permanente regler om rekonstruksjon, som bygger på og videreutvikler løsningene i den foreslåtte rekonstruksjonsloven, og som skal erstatte konkurslovens første del om gjeldsforhandlinger.

De sentrale endringer som foreslås er:

  • Ikke krav om at skyldneren er illikvid (betalingsudyktig) for å åpne rekonstruksjonsforhandlinger.
  • Kreditorer kan på visse vilkår begjære åpning av rekonstruksjon.
  • Regler som skal sikre finansiering av driften av skyldnerens virksomhet i rekonstruksjonsperioden.
  • Bedre muligheter for konvertering av gjeld til egenkapital i forbindelse med rekonstruksjon.
  • Ny forskriftshjemmel for å gjøre unntak fra det offentliges fortrinnsrett for krav på skatt og merverdiavgift mv.
  • Gjeldende krav til likebehandling av kreditorene ved frivillig rekonstruksjon og minimumsdividende i tvangsakkord oppheves.
  • Endringer i reglene om vedtagelse av forslag om rekonstruksjon.

Rekonstruksjonsforhandling

Etter forslaget skal skyldneren kunne begjære «rekonstruksjonsforhandling» dersom vedkommende «har eller i overskuelig fremtid vil få alvorlige økonomiske problemer».

Poenget er at det skal kunne åpnes forhandling på et tidspunkt hvor skyldneren fortsatt er likvid (betalingsdyktig). Tanken er at dette gir skyldneren bedre forutsetninger for å stå i en prosess med gjeldsforhandlinger og nødvendige driftsomlegginger, og som i praksis vil kunne ta noe tid. For en kreditor vil vilkåret for å kunne begjære rekonstruksjonsforhandling være strengere. Kreditoren må etter forslaget sannsynliggjøre at skyldneren ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Pantesikkerhet med superprioritet

Det foreslås å innføre regler om etablering av pantesikkerhet for lån til fortsatt drift i rekonstruksjonsperioden og finansiering av rekonstruksjonsforhandlingen i driftstilbehør, varelager og utestående fordringer med såkalt «superprioritet» foran eksisterende panthavere. Videre foreslås det at slik finansiering skal sikres ved legalpant innenfor tilsvarende rammer som gjelder etter reglene i panteloven § 6-4 om legalpant for nødvendige boomkostninger under konkursbehandling.

Forslaget gir videre hjemmel til midlertidig å gjøre unntak i forskrift fra det offentliges fortrinnsrett for krav på skatt og merverdiavgift mv.

Frivillig rekonstruksjon

For frivillig rekonstruksjon foreslås det å beholde dagens krav for frivillig gjeldsordning, som er enstemmighet, men med en forenklet prosedyre for vedtakelse. Dette slik at dersom ingen har forkastet forslaget innen svarfristen, anses forslaget for vedtatt dersom det er godtatt av fordringshavere som til sammen representerer minst tre firedeler av det samlede pålydende av de fordringer som forslaget omfatter.

Tvangsakkord

For tvangsakkord foreslås det å erstatte dagens krav om kvalifisert flertall med et krav om simpelt flertall.

Videre foreslås det at retten kan nekte å stadfeste et rekonstruksjonsforslag med tvangsakkord dersom det vil virke «støtende» å stadfeste det, eller retten finner at forslaget ikke er «rimelig og rettferdig» overfor kreditorene.

Bedre muligheter for å konvertere gjeld til egenkapital

Forslaget åpner også for at rekonstruksjonen kan gå ut på at gjelden konverteres til egenkapital, der generalforsamlingen kan treffe beslutning om kapitalforhøyelse med simpelt flertall.

Forbud mot konkursåpning under forhandlingsperioden

Det foreslås forbud mot åpning av konkurs under forhandlingsperioden om rekonstruksjon, men slik at konkursbegjæring som fremsettes av minst tre dividendeberettigede fordringshavere, der fordringene utgjør minst halvparten av de kjente dividendeberettigede fordringenes samlede beløp, kan fremsettes uavhengig av dette.

***

Ved spørsmål eller behov for bistand ta kontakt med oss på post@alver.as eller våre advokater Richard Søfteland Jensen på rsj@alver.as og Jan Kjetil Brekken på jkb@alver.as

Relaterte artikler:

 

Relaterte emner:
Næring Konkurs Restrukturering
Jan Kjetil Brekken

Jan Kjetil Brekken

Kontakt oss