Korona-pandemiens betydning for entrepriseavtaler

Gjennom de siste ukene har koronaviruset spredt seg raskt i Nord-Europa, Skandinavia og i Norge. WHO har karakteriserer viruset som en pandemi. Dette har skapt, og vil antakelig fortsatt skape stor innvirkning på internasjonal og norsk økonomi. Gjennomføring og oppfyllelse av avtalerettslige forpliktelser i Norge eller av norske selskaper i utlandet kan blir kraftig påvirket som følge av at flere og flere blir smittet. Dette vil også gjelde i entrepriseforhold.

Mulige konsekvenser for entreprenører

I dag gjennomføres større og mindre entrepriser i hele Norge, hvor avtalen er inngått lenge før utbruddet av koronaviruset. Følgene av spredning av viruset internasjonalt og i Norge kan blant annet være:

 • forsinkelse av leveranser av materialer på byggeplass,
 • at et større antall egne, eller kontraktsmedhjelperes ansatte blir syke eller
 • at egne eller kontraktsmedhelpers ansatte blir satt i karantene.

Den endelige følgen av dette kan være at entreprenøren ikke får levert sin ytelse innen fastsatte delfrister eller sluttfristen for entreprisen.

Spørsmålet er om du som entreprenør har et kontraktsrettslig vern mot slike følger. En annen problemstilling er hvordan du skal forholde deg til eventuelle konsekvenser av korona-utbruddet i entreprisekontrakter som skal inngås i tiden fremover.

Krav på fristforlengelse på grunn av force majeure

NS 8407:2011 punkt 33.3 regulerer partenes krav på fristforlengelse som følge av force majeure. Tilsvarende bestemmelser finner vi i andre kontraktstandarder, som blant annet NS 8405 punkt 24.3 og NS 8406 punkt 20. Bustadoppføringslova § 11 første ledd bokstav c regulerer også krav på fristforlengelse som følge av force majeure.

Utgangspunktet er at dersom entreprenøren ikke leverer innen sluttfrist eller dagmulktbelagte delfrister, så skal entreprenøren betale dagmulkt. Fristforlengelse er et unntak fra dette.

For at en du skal har rett til fristforlengelse på grunn av force majeure må fire vilkår være oppfylt.

 1. Det må foreligge en hindring av fremdriften
 2. Hindringen må være følge av forhold utenfor partens kontroll
 3. Parten burde ikke ha tatt hindringen i betraktning ved inngåelse av kontrakten
 4. Parten kunne ikke med rimelighet ventes å unngå eller overvinne følgene av hindringen

Er fremdriften hindret?

Det første vilkåret er at fremdriften må være hindret. Hvis hindringen er kortvarig og uten praktiske betydning for fremdriften oppfyller ikke kravet, og det samme må sies dersom hindringen kun gjør fremdriften noe vanskeligere. På den annen side er det ikke krav om at fremdrift er umulig.

Er det utenfor partenes kontroll?

Det andre vilkåret er at hindringen må være følge av forhold utenfor partenes kontroll. Kort sagt; vurderingen her tar utgangspunkt i spørsmålet om entreprenøren kunne påvirke forholdet.

Burde du tatt hindringen i betraktning ved inngåelse av kontrakten?

Det tredje vilkåret er at parten ikke burde tatt hindringen med i betraktning ved inngåelse av kontrakten. Dette avhenger av hva man hadde tilgang til av kunnskap om forholdet som er årsaken til hindringen.

Kunne du med rimelige tiltak overvunnet følgene?

Det fjerde vilkåret er at parten ikke med rimelige tiltak kunne overvunnet følgene av hindringen. Det er forventet at entreprenøren gjennomfører rimelige tiltak hvis disse kan overvinne hindringen. Det er den som står overfor en hindring som har den økonomiske byrden med å gjennomføre rimelige tiltak. Dette innebærer også at man ikke kan forvente en betydelig økonomisk innsats og det kreves ikke at alle tenkelige tiltak gjennomføres. Det må være forholdsmessighet mellom kontraktens verdi og forsøket på å overvinne hindringen.

Er vilkårene oppfylt for en underleverandør eller samarbeidspartner i prosjektet?

Det kan også kreves fristforlengelse dersom de samme vilkårene er oppfylt hos en kontraktsmedhjelper, og dette hindrer din fremdrift.

Det må sendes nøytralt og spesifisert varsel.

Dersom du som entreprenør vil kreve fristforlengelse må det sendes varsel uten ugrunnet opphold. Hvis det ikke varsles innen fristen taper man retten til fristforlengelse. Det må sendes et spesifisert varsel når du vet hvor lang fristforlengelse som er nødvendig.

Hva har du krav på hvis vilkårene er oppfylt?

Hvis vilkårene er oppfylt, og varsel er levert innen fristen, har du krav på fristforlengelse, men du vil ikke ha krav på vederlagsjustering.

Kan du påberope force majeure knyttet til korona-pandemien?

Korona-pandemien gir ikke automatisk rett til fristforlengelse for entreprenører. Om du har rett til fristforlengelse må vurderes konkret for hver entreprise.

Eksempler på hindring som følge av korona-pandemien kan være at produksjon av materialer hos en underleverandør har stanset på grunn av sykdomsutbrudd på fabrikken, strenge offentlige påbud/forbud som hindrer transport, ved at for eksempel grenser har blitt stengt slik at materialer ikke kan leveres. Det kan oppstå sykdom hos flere ansatte, og/eller ansatte kan bli pålagt karantene av myndighetene. Et annet forhold kan være at myndigheter etablerer såkalte «røde soner». Dersom et oppdrag ligger i en rød sone, kan gjennomføring av kontraktsforpliktelser bli umulig å gjennomføre i en periode.

Utbruddet av viruset og konsekvensen av dette i andre land eller hos underleverandører må sies å være utenfor entreprenørens kontroll. Annerledes kan det bli hvis du underveis i en entreprise velger underleverandør fra et område hvor man er kjent med et stort utbrudd, med risiko for konsekvenser som følge av dette, hvis man kunne valgt en annen leverandør som holder til i et område uten eller med et svært begrenset utbrudd.

Når det gjelder utbrudd av viruset på arbeidsplassen er spørsmålet om man kunne påvirket eller begrenset utfallet gjennom smitteverntiltak. Hvis du på tross av gode tiltak får smittespredning blant de ansatte er det lettere å si at dette er utenfor partens kontroll. Uavhengig av lav smittefare på arbeidsplassen kan smitte spre seg raskt i befolkningen. Dette kan man ikke forventes å kunne påvirke.

Hvis kun én eller en liten gruppe ansatte blir syke vil man nok ikke automatisk stå i en force majeure-situasjon. Det vil da være relevant å se om det er mulig å omlegge driften, eller disponere arbeidskraften i bedriften annerledes. Verre er det hvis et større antall er syke, eller hvis et større antall ansatte blir pålagt karantene fordi det er påvist smitte i hos noen ansatte. Vurderingen må foretas konkret, og vil variere alt avhengig av bedriftens størrelse, kontraktens verdi. I en mindre entreprisebedrift så vil konsekvensen av at 10 ansatte er syke eller blir pålagt karantene være langt større enn i en stor aktør.

Råd til entreprenører som kan lide tap som følge av korona-pandemien

Hvordan bør entreprenører forholde seg til korona-utbruddet ved gjennomføring av kontrakter for å ikke tape retten til å påberope eventuell force majeure?

 1. Følg myndighetenes råd løpende
 2. Vurder og iverksett tiltak for å hindre smitte
 3. Vurder og iverksett arbeidsrettslige tiltak rundt smittede ansatte, eller ansatte i karantene. Enkelte ansatte kan følge opp prosjekter fra et hjemmekontor.
 4. Vurder de enkelte kontraktsforhold og gjennomfør en risikoanalyse av om korona-pandemien kan medføre hindringer.
 5. Få oversikt over hvilke tiltak som man er praktiske og økonomiske mulige å gjennomføre
 6. Ved inngåelse av avtaler om leveranser i dag knyttet til eksisterende kontrakter – vurder nøye om leveransen (nasjonal/internasjonal) kan blir hindret som følger av et utbrudd.

Det er viktig å dokumentere tiltak man vurderer, og de tiltak man velger å gjennomføre.

Lurer du på hvordan koronautbruddet påvirker arbeidsrettslige sider av virksomheten? Les mer her om permittering, fravær/karantener, reisebegrensninger og sykemelding

Hvordan skal du forholde deg til korona-pandemien i avtaler som inngås i dag?

Ved inngåelse av avtaler i dag, vil kontraktspartene måtte forventes å ha oversikt over korona-pandemien. Følgene av pandemien kan ha konsekvenser for oppfyllelse av kontrakten. Med den kunnskapen man har i dag skal det antakelig mer til før entreprenører står i en posisjon hvor man kan påberope force majeure.

Derfor er det viktig å vurdere nøye om det er nødvendig å innta særlige klausuler som gir rett til fristforlengelse pga. følger av korona-pandemien. Selv om man har kjennskap til pandemien, kan denne like fult skape problemer ved gjennomføring av kontraktens forpliktelser. Med denne kunnskapen vi har om pandemien i dag, skal det langt mer til for å kunne kreve fristforlengelse som følge av force majeure.

Har du behov for konkrete råd omkring dette? Ta uforpliktende kontakt med oss!

Lars Harald Rylandsholm

Lars Harald Rylandsholm

Kontakt oss