Koronaviruset og oppfyllelseshindringer - Håndtering av avtaler

Både før og under koronapandemien har det innenfor alle samfunnsområder blitt inngått avtaler om levering av varer eller tjenester. Gjennom de siste ukene har man hørt om forsinkelser i store vegprosjekter pga. karantener, men også avlysning av store arrangementer hvor en rekke aktører hadde forventning om å legge grunnlaget for et godt økonomisk år. Mange bedrifter mister kundegrunnlaget sitt fordi størsteparten av befolkningen holder seg hjemme. Som en følge av dette vil avtaleparter lide økonomisk tap, eller står i fare for det.

Det er mange måter å håndtere en avtalerelasjon, også i krisetider. Sannsynligheten for at avtaleparten lider under samme utfordringer som deg selv er stor. Dette skaper antakelig et større rom for å forhandle frem løsninger som er gode for begge parter. I løpende avtaleforhold vil det kunne ha stor verdi å opprettholde forholdet, slik at det kan være fornuftig å forsøke dialog og samarbeid.  

Det er uansett viktig å gjøre seg kjent med rettigheter og plikter i avtaleforholdet, før man går inn i en dialog. I sammenheng med virusutbruddet er det særlig forsinkelser, manglende oppfyllelse og betalingsproblemer som er aktuelt.

Står du som arrangør av arrangement som er blitt avlyst eller står i fare for å bli det? Les mer om våre råd for arrangører her.

Avtalen er det viktigste utgangspunktet

Utgangspunktet i norsk rett er at partene har avtalefrihet, man kan avtale det man vil. Derfor er det også avtaleteksten som er det viktigste utgangspunktet for å avklare hvilke rettigheter og plikter du har. Noen avtaler har en detaljert regulering av hva den annen part har krav på ved forsinkelser eller oppfyllelseshindringer, andre avtaler har ikke. Noen avtaler er også rene muntlige avtaler.  

I tillegg til avtalen er det generell og spesiell kontraktsrettslig lovgivning. Det vil i stor grad avhenge av avtalens innhold sammenholdt med partenes stilling, hvor stor betydning lovgivning har.

For forbrukerforhold har vi flere lover som inneholder minsterettigheter for forbrukeren, hvor partene ikke kan avtale dårligere vilkår for forbrukeren enn minsterettighetene. Med næringsdrivende på begge sider av avtaleforholdet er man i mindre grad bundet av lovgivning, slik at lovgivning vil være avgjørende der hvor avtalen ikke har noen regulering.  

Det finnes også flere ulovfestede regler som kan få betydning for avtaleforholdet.

Noen avtaler har god regulering som gjelder forsinkelser, betaling eller force majeure

Enkelte avtaleparter har store og funksjonelle avtaler som regulerer hva som skal skje ved forsinkelser. Avtalene kan også ha egne bestemmelser om force majeure. Avtalen må tolkes og eventuelt utfylles av lovgivning og ulovfestede prinsipper.

Force majeure i avtale og som ulovfestet prinsipp

Selv om avtalen har en klausul om force majeure, er det ikke sikkert at dette gir alle svar. Selv om det ikke er avtalt, kan force majeure påberopes på ulovfestet grunnlag.

De generelle kravene som må være oppfylt for force majeure er:

  1. Det må foreligge en hindring
  2. Hindringen må være følge av forhold utenfor partens kontroll
  3. Parten burde ikke ha tatt hindringen i betraktning ved inngåelse av kontrakten
  4. Parten kunne ikke med rimelighet ventes å unngå eller overvinne følgene av hindringen

Koronaviruset kan ikke i seg selv påberopes som grunnlag for force majeure. Flere avtaleforpliktelser vil være mulige å gjennomføre selv i krisetider. Hvis avtaleparten kan overvinne hindringen med rimelig tiltak må man levere det avtalte som forventet. Hvor mye en part skal forventes å nedlegge av ressurser for å skape muligheter for å kunne oppfylle sin kontraktsforpliktelse uavhengig av Koronaviruset må vurderes konkret. Det er relevant å se på verdien av kontrakten opp mot de kostnadene som må til for å overvinne hindringen.

Dersom en part mener å kunne påberope seg force majeure som grunnlag for å fri seg fra ansvar i henhold til kontrakt, er det viktig å varsle den andre parten raskt.

Rettigheter og plikter ved forsinkelser og betalingsproblemer sentral kontraktsrettslig lovgivning

Avtaler skal holdes. Forsinkelser kan gi rett til å heve avtalen og/eller krav på erstatning

Utgangspunktet i norske rett er at avtaler skal holdes. Det partene har forpliktet seg til å levere, skal gjennomføres. Derfor har også den som har krav på noe etter en avtale, rett til å kreve oppfyllelse. Dette er regulert for eksempel i kjøpsloven § 23 og forbrukerkjøpsloven § 21.

Dersom en forsinkelse blir langvarig, kan kjøperen ha rett til å heve avtalen. Rett til å heve inntrer som utgangspunkt når forsinkelsen medfører et vesentlig kontraktsbrudd. En forsinkelse kan, uansett om det er snakk om et vesentlig kontraktsbrudd eller ikke, påføre kjøper et økonomisk tap. Man kan dermed også ha rett til å kreve erstatning.

Unntak fra plikten til å oppfylle, og plikten til å betale erstatning

Det finnes viktige unntak fra plikten til å oppfylle og plikten til å betale erstatning.

Plikten til å oppfylle faller etter kjøpslovens regler bort «om det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller for så vidt oppfyllelse vil medføre så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller», jf. kjøpsloven § 23 og forbrukerkjøpsloven § 21.

Koronaviruset kan ha konsekvenser for avtaleparter med så stor virkning at det vil kunne foreligge en hindring som ikke kan overvinnes. Det kan for eksempel være snakk om mangel på nødvendige varer for å oppfylle, eller forsinkelsen skyldes at mange ansatte har blitt syke og isolert eller satt i karantene.

Plikten til å betale erstatning kan også falle bort etter kontrollansvarsregelen. Kravene er at «forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av», jf. kjøpsloven § 27 og forbrukerkjøpsloven § 24.

Avtaleloven § 36 gir adgang til å sette til side en avtale helt eller delvis

Avtaleloven § 36 regulerer adgangen til helt eller delvis å sette til side en avtale. Kravet er at det må virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk å gjøre avtalen gjeldende. Ved vurderingen kan man legge vekt på en rekke momenter, hvor også forhold som har oppstått etter at avtalen ble inngått er relevante. Dersom utbruddet av Korona-pandemien har hindret oppfyllelse av en tidligere inngått avtale kan muligens bestemmelsen gi rett til å sette avtalen til side.

Annen lovgivning

Tilsvarende reguleringer finne også i lover som gjelder andre avtaleforhold. Både håndverkertjenesteloven og bustadoppføringsloven har lignende bestemmelser.

Det er viktig å få oversikt over avtalens innhold og eventuelt om lovgivning eller ulovfestede prinsipper supplerer avtalen.

Ulovfestede regler om avtalerevisjon

Ulovfestede prinsipper om avtalerevisjon på grunn av bristende forutsetninger kan også være et aktuelt grunnlag å vurdere dersom man er i en situasjon hvor man på grunn av koronautbrudd får vanskeligheter med å levere sin ytelse i et avtaleforhold.

Betalingsvansker og avbestilling

Kunder som ikke betaler - betalingsmislighold

Den som har levert en vare eller tjeneste har normalt krav på betaling. Det kan være avtalt betaling på forskudd, eller på etterskudd. Det kan også ha vært avtalt suksessiv betaling, etter hvert som mer og mer av avtalen oppfylles.

Manglende betaling kan også gi rett til å heve avtalen dersom kontraktsbruddet er vesentlig, og manglende betaling kan gi rett til å heve avtalen. Se som eksempel kjøpsloven § 51 og § 54. Manglende betaling kan også gi rett til erstatning, kjøpsloven § 57. Plikten til erstatning kan falle bort blant annet hvis det foreligge en hindring utenfor kjøperens kontroll og som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller unngå eller overvinne følgende av.

Enkelte avtaleforhold kan avbestilles

Enkelte avtaler om løpende levering kan ofte avbestilles uten konsekvenser. En bedrift bestiller for eksempel frukt fra en matbutikk. Slike avtaler kan oftest avbestilles uten at dette medfører noe økonomisk etterspill. Annerledes er det hvis avtalen er et abonnement, med en bindingstid. Det er derfor viktig å sjekke avtalen grundig før man avbestiller. En rekke bedrifter kan være tjent med å redusere på innkjøp av tjenester for å klare seg bedre økonomisk.  

Andre tjenester kan avbestilles mot at det betales et gebyr, eller erstatning for det tapet kontraktsparten lider som følge av avbestillingen. Dette er ofte reguler særskilt i kontrakten.

Insolvens og konkurs hos avtaleparten

Dersom avtaleparten din står i fare for konkurs, bør du være varsom og sørge for at du har tilstrekkelig sikkerhet for at du får den leveransen du betaler for, eller i det minste en sikkerhet mot å lide økonomisk tap. Ved leveranser som ytes suksessivt (delleveranser) er det spesielt viktig å ha avtaler som sikrer rettsvern for å hindre at konkursboet tar beslag i varer som det er betalt for. Dette kan føre til et betydelig økonomiske tap.

Dersom en av avtalepartene tas under konkursbehandling gjelder særlige regler om skyldnerens kontraktsrettslige forpliktelser i dekningsloven kapittel 7.

Dersom en kontraktspart tas under konkursbehandling, bør man raskt få oversikt over situasjonen, hva som er levert og betalt, og hvilke rettigheter man har overfor konkursboet. Man kan melde sitt krav til konkursboet. Gjennom bobehandlingen vil man får rede på om det er midler til dekning av kravet.

***

Relaterte artikler:

Relaterte emner:
Næring Koronavirus
Finn Eirik Johansson Madsen

Finn Eirik Johansson Madsen

Kontakt oss