Samboeravtaler

Samboer

Mange tenker at formuesforholdet mellom samboere reguleres på samme måte som for ektefeller. Dette er ikke tilfelle. Per i dag finnes det ingen lov som regulerer det økonomiske forholdet mellom samboere.

Derfor er det viktig at samboere inngår en samboeravtale som regulerer formuesforholdet mellom seg og hva som skal skje under samlivet og ved et eventuelt samlivsbrudd.

Mangel på avtale kan gi store konsekvenser ved samlivsbrudd

Dersom det ikke inngås en samboeravtale, kan dette få store konsekvenser ved et samlivsbrudd. Ved uenighet om det økonomiske oppgjøret kan det oppstå tvister som blir kostbare i både tid, energi og penger.

Vi hjelper deg med samboeravtale  Be om 20 minutters gratis konsultasjon her

Viktig også underveis i et samboerforhold

En samboeravtale er ikke bare viktig ved et samlivsbrudd. Den kan også være viktig underveis i et samboerforhold, i form av at den kan regulere håndtering av eksempelvis faste utgifter. På denne måten kan du unngå konflikter og uklarheter underveis i samlivet.

Når oppstår behovet for en samboeravtale?

En samboeravtale bør inngås på det tidspunkt samboerne får en økonomi som knytter seg sammen. Eksempelvis dersom dere kjøper bil, bolig eller andre store verdier sammen, eller hvor den ene parten kjøper seg inn i den andres bolig.

Dersom dere tar opp lån sammen eller skal dele på faste utgifter er dette også gode grunner til å inngå en samboeravtale.

Dersom dere har barn sammen eller hver sine barn, er det også viktig å inngå en samboeravtale.

Hva inneholder en samboeravtale?

En samboeravtale kan inneholde det partene ønsker at den skal inneholde.

Noen punkter er likevel å anbefale som et minimum:

  • Bolig - Hvorvidt denne er i sameie eller eneeie. Hvordan eventuell eierfordeling er. Dersom en av partene har betalt egenkapitalen ved kjøp av boligen, bør dette reguleres. Hvordan skal eventuelle påkostninger på boligen håndteres? 
  • Har partene felles gjeld? Hvordan er ansvaret for denne gjelden fordelt? Dersom partene har særgjeld er dette også noe som bør nevnes.
  • Hvordan de faste utgiftene skal håndteres.
  • En oversikt over eiendeler som er i sameie og hva som er i eneeie.
  • Hvordan skal anskaffelser av verdigjenstander underveis i samlivet håndteres
  • Hvordan delingen av formuesverdiene skal skje ved samlivsbrudd, herunder verdsettelse av eiendeler og eventuelt fortrinnsrett til eiendeler som er i sameie.

Vi hjelper deg med samboeravtale  Be om 20 minutters gratis konsultasjon her

Dersom forholdene som er nevnt i avtalen endrer seg underveis i samlivet, er det videre viktig at samboeravtalen revideres og at endringene dokumenteres mellom partene.

Hvordan inngås en samboeravtale?

Det er ingen formkrav til en samboeravtale, slik det i motsetning er for ektepakt mellom ektefeller.

For samboeravtaler er det verken krav om skriftlighet eller vitnepåtegning. Det er likevel å anbefale at avtalen inngås skriftlig, slik at det er mulig å dokumentere hva som er avtalt.

I noen tilfeller kan det videre være ønskelig at en uavhengig tredjepart bevitner signering av avtalen. Eksempelvis en advokat.

Videre er det viktig at avtalen oppbevares på et sted hvor den er lett å finne tilbake til. Det er ikke mulig å tinglyse en samboeravtale eller registrere den på annen måte.

Testament

Mange samboere velger å opprette testament til fordel for hverandre i tillegg til å inngå en samboeravtale.

Det er ingen lovbestemt arverett for samboere, med unntak av samboere som venter, har eller har hatt felles barn.

Dersom dere for eksempel har bolig sammen og den ene dør, kan lengstlevende risikere å måtte løse ut avdødes arvinger med et beløp som er større enn det man har anledning til, og med den konsekvens at boligen må selges.

Du kan lese mer om samboeres arverett her.

Lovregler

Som nevnt innledningsvis i denne artikkelen er det ikke én lov som regulerer formuesforholdet mellom samboere, slik Lov om ekteskap gjør for ektefeller. Likevel finnes det noe aktuelt lovverk som omhandler samboere. Herunder sameieloven som regulerer det å eie noe sammen med noen andre og husstandsfellesskapsloven som regulerer en samboers rett til å overta felles bolig og innbo dersom bestemte vilkår er oppfylt.

Har du spørsmål om samboeravtaler og testament for samboere? Ta uforpliktende kontakt med en av våre advokater, eller fyll ut kontaktskjema nedenfor.

Vi hjelper deg med samboeravtale  Be om 20 minutters gratis konsultasjon her

Relaterte artikler:

Relaterte emner:
Privat Samboer
Helle Pharo Glæserud

Helle Pharo Glæserud

Kontakt oss