Sikre selskapet ditt: Hvordan ta patent på et produkt, navn og en idé?

Finn ut hvordan du sikrer selskapet ditt og tar patent på foretaksnavn, produkter og idéer. Her får du en innføring i foretaksnavneloven, patentretten og opphavsretten. Sett deg inn i reglene og sørg for å søke de patentene virksomheten din trenger.

Hvordan ta patent på et foretaksnavn

 
Bruk og registrering

I følge foretaksnavneloven vinner du retten til foretaksnavnet ditt fra den dagen navnet begynner å brukes i Norge, eller fra den dagen registreringsmeldingen kommer inn til Foretaksregisteret. Vernet blir borte dersom foretaksnavnet ikke tas i bruk innen ett år.

Betydningen av en slik rett, er at ingen andre kan ta i bruk eller registrere et identisk foretaksnavn. Utgangspunktet er her «først i tid, best i rett». Dette betyr at du i utgangspunktet ikke trenger å søke om patent for et foretaksnavn.

Vern og særpreg

Hvor omfattende vernet er, vil avhenge av hvordan foretaksnavnet er utformet.

Foretaksnavn som direkte beskriver virksomheten, vil oppnå vern mot identiske foretaksnavn. Dersom du vil forhindre at andre skal benytte foretaksnavn som kan forveksles, må foretaksnavnet ha et særpreg. Et foretaksnavn med særpreg vil typisk være et foretaksnavn som ikke beskriver hvilken bransje foretaket er i eller som ikke forbindes med tilbudt vare eller tjeneste. Desto mer særpreget foretaksnavnet er, jo større vern vil det ha.

For at foretaksnavnet skal ha tilstrekkelig med særpreg må visse krav oppfylles. Herunder at foretaksnavnet må bestå av et ord/ordforbindelse, bokstaver, tall, figurer eller lignende som må kunne gjengis grafisk, samt særpreg som kjennetegn for den varen eller tjenesten foretaket gjelder.  

Patent og varemerkerett

I visse tilfeller kan også et foretaksnavn søkes registrert som et varemerke hos Patentstyret. Dette skjer som oftest i de tilfeller hvor den delen av foretaksnavnet som er særpreget også er foretakets hovedvaremerke.

Hvordan ta patent på et produkt

 
Patentrett

Dersom du har gjort en oppfinnelse og du ønsker å beskytte denne, må du søke om patent.

Patent kan meddeles på oppfinnelser som er en ny praktisk løsning av et problem og hvor løsningen har teknisk karakter, teknisk effekt og er reproduserbar.

Dersom oppfinnelsen er av en slik karakter kan du søke om patent, for å få eneretten til å utnytte denne oppfinnelsen.

Når du har patent kan ikke andre, uten ditt samtykke eller andre særskilte rettsgrunnlag, utnytte oppfinnelsen på visse angitte måter.

Det er viktig å være oppmerksom på at muligheten for å meddele patent bortfaller på det tidspunktet oppfinnelsen blir gjort kjent for offentligheten på en eller annen måte.

Kan du ta patent på en idé?

Før du går videre med investeringer og utvikling av en idé du har, må du sjekke hvis andre har kommet deg i forkjøpet og har rettigheter til noe tilsvarende. Du må gjøre nødvendige forundersøkelser.

Det som er viktig å merke seg er at det ikke er anledning til å få patent på bare en idé. Dersom du skal oppnå patent må du kunne vise og forklare hvordan ideen skal gjennomføres i praksis.

Forretningsideer, forretningskonsepter eller forretningsmetoder kan i utgangpunktet ikke registreres som verken patent, varemerke eller design, men vil i noen tilfeller vernes gjennom bestemmelser i blant annet markedsføringsloven.

Dersom du trenger hjelp fra noen for å utvikle ideen din, kan det være lurt å inngå en fortrolighetsavtale.

Sikre litterære eller kunstneriske verk

 
Opphavsrett

Opphavsretten sikrer at den som skaper et litterært eller kunstnerisk verk, har enerett til å råde over dette. Råderetten omfatter hvorvidt verket skal fremstilles og/eller tilgjengeliggjøres for allmennheten.

I motsetning til patentrett er det ikke krav om søknad og registrering av en opphavsrett. Opphavsretten oppstår i det verket skapes og gir skaperen et automatisk vern for verket.

Les guiden Starte AS - steg for steg

Relaterte artikler

 

Relaterte emner:
Selskapsrett stifte as
Jan Kjetil Brekken

Jan Kjetil Brekken

Kontakt oss