Hvilken selskapsform bør du velge til din virksomhet?

Har du en drøm om å starte egen virksomhet, enten alene eller sammen med andre? Eller er du allerede godt i gang med en virksomhet, men er usikker på om du har valgt riktig selskapsform? 

Nedenfor følger en kortfattet beskrivelse av de vanligste selskapsformene i Norge.

Kostnader, risiko, krav til organisering mv. ved de ulike foretaksformene er blant faktorene som bør vurderes grundig, slik at riktig beslutning kan treffes i tide. Står du overfor problemstillinger som berører valg av selskapsform, og har behov for veiledning og råd, gir vi deg gjerne en fagkyndig vurdering. 

Aksjeselskap (AS)

Aksjeselskapet kjennetegnes blant annet ved at selskapets økonomi og forpliktelser er adskilt fra aksjeeiernes økonomi. Selskapets kapital er fordelt på én eller flere eierandeler – aksjer - men aksjeeierne er ikke personlig ansvarlig for selskapets økonomiske forpliktelser.

Selskapets kreditorer kan derfor som hovedregel bare holde selskapet ansvarlig for selskapets forpliktelser. En aksjeeier kan allikevel bli holdt ansvarlig på særskilt grunnlag. 

Aksjeselskapet skal ved stiftelsen meldes for registrering i Foretaksregisteret, og skal dessuten ha et styre og en generalforsamling

Forsvarlig størrelse på aksjekapital

Ved etablering av et aksjeselskap stilles det krav om innskudd av en aksjekapital på minimum kr 30 000, som fordeles på en eller flere aksjer.

All den tid aksjonærene som hovedregel ikke hefter for selskapets forpliktelser, kreves det at selskapet til enhver tid skal ha en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten.

Aksjeselskap og skatt

Aksjeselskapet er eget skattesubjekt, og er selv ansvarlig for betaling av skatt utlignet på selskapet. Aksjonærene inntektsbeskattes bare ved utdeling fra selskapet eller ved salg av aksjer med gevinst.

En aksjonær som selv er organisert som aksjeselskap, er som utgangspunkt ikke skattepliktig for aksjeutbytte og gevinst ved aksjesalg. Det er derfor smart å vurdere om du bør eie aksjene dine gjennom et personlig holdingselskap.

Lurer du på hvordan du stifter et aksjeselskap? Les vår steg-for-steg-guide i hvordan du starter AS

Enkeltpersonforetak (ENK)

Enkeltpersonforetaket kjennetegnes ved at foretaket drives av én fysisk person, og for dennes regning og risiko. Foretaket som sådan er ikke et eget rettssubjekt, og heller ikke eget skattesubjekt. 

Selskapsformen gir innehaveren stor grad av frihet, da det ikke er krav til egenkapitalinnskudd, opprettelse av egne organer mv. Samtidig har vedkommende et personlig og ubegrenset ansvar for foretakets forpliktelser. 

Ved en eventuell konkurs knyttet til foretakets virksomhet vil det være innehaveren personlig som er konkursdebitor.

Et enkeltpersonforetak kan under riktige forutsetninger omdannes skattefritt til et aksjeselskap - Les mer om dette her.

Enkeltpersonforetak og skatt

Innehaveren av enkeltpersonforetaket beskattes personlig for skatteforpliktelser knyttet til virksomheten, og vil tilsvarende også kunne kreve fradrag for eventuelt underskudd.

Foretakets inntekter beskattes hos innehaveren uavhengig av om det foretas faktiske utdelinger. Innehaveren tilordnes foretakets inntekt som personinntekt med beregning av både trinnskatt og trygdeavgift.  

Ansvarlig selskap (ANS/DA)

Et ansvarlig selskap kjennetegnes blant annet ved at to eller flere deltakere i selskapet hefter personlig og ubegrenset for selskapets forpliktelser. Selskapet er allikevel hovedforpliktet.

Dersom selskapet ikke har midler til å dekke sine forpliktelser, vil kreditor kunne kreve dekning for sitt krav direkte hos deltakerne. Også juridiske personer kan være deltakere i ansvarlige selskaper.

Et ansvarlig selskap skal meldes til Foretaksregisteret, og selskapets øverste organ kalles «selskapsmøtet». 

Det er to hovedformer for ansvarlig selskap; ANS og DA. 

ANS

I et ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS) har alle deltakerne et ubegrenset og personlig ansvar for hele gjelden. Det innebærer at kreditor kan kreve hele gjelden fra en av deltakerne, og så er det opp til deltakerne å gjøre opp seg imellom.

DA

Deltakerne kan i selskapsavtalen avtale delt ansvar. Man har da et såkalt DA, som innebærer at deltakerne samlet har et ubegrenset og personlig ansvar for hele selskapsgjelden, men at hver deltaker bare kan belastes for sin avtalte ansvarsandel. Hvor stor ansvarsandel hver deltaker har, må fremgå av selskapsavtalen.

Ansvarlig selskap og skatt

Et ansvarlig selskap er ikke et eget skattesubjekt. Skatteplikten ligger hos deltakerne, som ved likningen oppgir andeler i selskapets inntekt og formue. Selskapet har allikevel rettigheter og plikter ved ligningsbehandlingen, blant annet ved at det skal inngis egen selskapsoppgave.

Vi håper at denne oversikten hjelper deg å velge riktig selskapsform for selskapet ditt. Ta gjerne kontakt, hvis det er noe mer du lurer på! Les guiden Starte AS - steg for steg

Relaterte artikler

Relaterte emner:
Selskapsrett stifte as
Fredrik Alver

Fredrik Alver

Kontakt oss