Salg av aksjer eller innmat - Hva er mest lønnsomt skattemessig?

Valget mellom salg/kjøp av aksjer eller virksomhet/innmat kan ha stor skattemessig betydning og det er viktig å kjenne til konsekvensene av de ulike handlingsalternativene,

Som regel er det selger som avgjør om det er aksjer eller virksomhet som selges, og problemstillingen er særlig aktuell ved salg av næringseiendom.

Det er fordeler og ulemper ved både salg av aksjer og salg av innmat, og det er viktig å vurdere konkret hva som er mest lønnsomt. Vi kan bistå i hele prosessen..

Hva er best for selger?

Dersom selger er et AS, vil fritaksmetoden gjøre at det generelt er mest gunstig å selge aksjer ved gevinst og innmat ved tap. Salg av aksjer gir ingen skatt og selger blir kvitt alle forpliktelser i selskapet. Salg av innmat utløser derimot beskatning med 22 %. Næringseiendom bør som regel selges som AS fordi det normalt ligger latent skatt på eiendommen grunnet prisstigning over flere år.

Personlig aksjonær vil bli beskattet med 22 % av gevinsten på aksjene som selges. Hva som er gunstigst for en personlig aksjonær avhenger derfor av hva som gir lavest skattepliktig inntekt: aksjegevinst eller gevinst på innmat.

Vi anbefaler i den forbindelse at du rigger deg til før salg, med et personlig holdingselskap. Les mer om dette her.

Hva er best for kjøper?

Generelt er det mer usikkert for kjøper å kjøpe et AS fremfor innmat, fordi det kan ligge uforutsette forpliktelser og heftelser (garantier, pensjon, erstatning, skatt, avgift mv.) i selskapet. Det er viktig med en grundig gjennomgang av selskapet som vurderes kjøpt, og at det innhentes juridisk kompetanse for å utarbeide aksjekjøpsavtalen.

Ved å kjøpe innmaten vil inngangs- og saldoverdier bli oppskrevet. Kjøper unngår å overta latent skatt på eiendeler og kan foreta avskrivninger.

I de tilfeller hvor skattemessig saldoverdi er markert lavere enn reell verdi på eiendommen, går kjøper glipp av fradraget for fremtidige avskrivninger. I praksis er det derfor vanlig ved salg av eiendomsselskaper at kjøper får kompensert tapet med et sjablongmessig fradrag på hhv. 7 % og 11 % for bygg med 2 % saldo og 4 % saldo. 

Dokumentavgiften på 2,5 % av markedsverdien er en ulempe for kjøper ved kjøp av eiendom direkte. Dokumentavgift utløses ikke ved kjøp av aksjer og vil være et forhandlingsmoment ved prisfastsettelsen av aksjene.

Ved kjøp av aksjer vil kjøper også kunne nyttiggjøre seg av fremførbart underskudd. Merk at skatteetaten gjennomgående har foretatt såkalt skattemessig gjennomskjæring i tilfeller av kjøp av aksjer i AS hvor selskapet ikke har andre verdier enn det fremførbare underskuddet.

Behov for verdivurdering, faremomenter, disposisjoner før salg mv.

Vi anbefaler å innhente en ekstern verdivurdering av selskapet og av eiendommen særskilt. Farer og risiko knytter seg særlig til aksjekjøp og vil i stor grad begrenses ved en gjennomgang av selskapets kontrakter og forpliktelser i forkant av et salg.

Det bør også vurderes om det bør foretas disposisjoner før et salg, f.eks. i form av utbytte eller etablering av holdingselskap, slik at selger kommer inn under fritaksmetoden. Etablering av konsern er kurant å gjennomføre, men det kan være tidkrevende og kostbart.

Såkalt skattemessig gjennomskjæring blir vurdert av skattemyndighetene og må alltid være med i vurderingen av hvilke handlingsalternativer som bør velges. Det er også viktig at det gis tilstrekkelig med opplysninger til skatteetaten, slik at en unngår tilleggsskatt.

***

Denne artikkelen er en kortversjon av en artikkel av advokatene Ellen Beate Lunde og Erik Alver (begge i Alver Advokatfirma) publisert i «Eurojuris informerer» nr. 1/13.

Relaterte artikler:

 

Relaterte emner:
Selskapsrett Næring Skatt
Ellen Beate Lunde

Ellen Beate Lunde

Kontakt oss